Bedrijfsgegevens

Blij in Mij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 663686669

BTW nummer is NL150797680B01

VVTI logo

Algemene voorwaarden voor praktijk NEI therapie

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de NEI therapeut/coach en de opdrachtgever.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/coach worden medegedeeld.
 3. Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

 1. 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
 2. 2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Artikel 4. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 5. Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 6. Betaling
Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, IDeal, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer.
Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2% aan dienstverlener verschuldigd.

Artikel 7. Verhindering
Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch of per e-mail door te geven

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Blij In Mij kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Blij In Mij, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Blij In Mij verstrekt. Blij In Mij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Blij In Mij gegevens nodig heeft                                                                                          Blij In Mij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Blij In Mij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Blij In Mij gegevens bewaart                                                                                            Blij In Mij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen                                                                                                                             Blij In Mij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek                                                                                                      Op de website van Blij In Mij worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Blij In Mij gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics                                                                                                                                 Blij In Mij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Blij In Mij bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Blij In Mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Blij In Mij heeft hier geen invloed op. Blij In Mij heeft Google geen toestemming gegeven om via Blij In Mij verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                                     U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk@blijinmij.nl. Blij In Mij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen                                                                                                                                             Blij In Mij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Blij In Mij maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Blij In Mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Blij In Mij op via praktijk@blijinmij.nl.

Blij In Mijn Huis is een website van Blij In Mij.

Blij In Mij is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Steeuwichtweg 12– 5409 PP – Uden
 • Vestigingsadres: Steeuwichtweg 12– 5409 PP – Uden%MCEPASTEBIN%
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66368669
 • Telefoon: 06-11372433
 • E-mailadres: praktijk@blijinmij.nl

KLACHTEN

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.